Privacyverklaring 

Wandelen naar Werk


Algemeen

Wandelen naar werkt gaat op een goede en transparante manier om met jouw privacy en jouw persoonsgegevens.

Als ondernemers verwerk je allerlei persoonsgegevens. Zo verwerkt Wandelen naar Werk ook een aantal van die gegevens Wandelen naar Werk houdt zich dan ook in alle gevallen aan de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR, zoals deze ook wel wordt genoemd.

Wat betekent dat nu voor jou:

 • Wandelen naar Werk verwerkt minimale persoonsgegevens. Dat wil zeggen, dat er niet meer gegevens gevraagd worden dan welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerk;
 • Concreet betekent dat, dat het invullen van jouw voornaam en jouw e-mailadres voldoende zijn om contact met Wandelen naar Werk op te nemen. Die gegevens worden alleen voor het beantwoorden van jouw vraag gebruikt;
 • Wandelen naar Werk stuurt jou nooit zonder toestemming een nieuwsbrief toe en bovendien zal Wandelen naar Werk een e-mailadres verkregen via het contactformulier nooit toevoegen aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief;
 • Persoonsgegevens zullen alleen met derden gedeeld worden als dit noodzakelijk is i.v.m het uitbesteden van bepaalde werkzaamheden en/of in het geval van samenwerking met een partner in het kader van een activiteit. Dan nog zullen die gegevens alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn en niet voor verdere reclame- en salesdoeleinden;
 • Te allen tijde zullen er passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor de belastingdienst zijn we verplicht om financiële gegevens 7 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer deelnemer bent, worden de gegevens vernietigd.
 • Mocht je lid zijn van de Facebook groep, dan verzoek ik jou dringend om een cv anoniem te delen zonder persoonlijke gegevens en een foto daarin. Geef daarnaast nooit zonder te vragen contactgegevens van iemand anders door aan iemand anders. Daarbij maak geen foto's tijdens een evenement van mensen die niet op de foto willen. Mochten deze foto's in de groep verschijnen, dan worden deze verwijderd. Dus vraag altijd vooraf toestemming voor het maken van dergelijke foto's.
 • Daarnaast heb jij te alle tijde het recht om vergeten te worden.

Als eigenaar van Wandelen naar Werk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als jij na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebt, dan kan jij daarover contact opnemen met:

Nathalie Koumans

wandelennaarwerk@gmail.com

Waarom verwerkt Wandelen naar Werk persoonsgegevens?

 • Om jou te kunnen laten deelnemen aan een van de activiteiten van Wandelen naar Werk. Dus in het belang van de uitvoering daarvan.
 • In verband met het versturen van de nieuwsbrief. Dus i.v.m. gerechtvaardigd belang.
 • In verband met de verantwoording richting wettelijke instanties. Dus i.v.m. een wettelijk belang.
 • Welke persoongegevens verwerken wij?
 • Identificatiegegevens naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail en foto's en opnames alleen in het geval van toesteming.
 • Bankrekeningnummer in de administratie in het geval van een betaling niet contant.
 • Wie verwerkt deze gegevens?
 • De eigenaar van Wandelen naar Werk.
 • Een mogelijke derde partij waarmee samengewerkt wordt.
 • De bank, de boekhouder en de belastingdienst.
 • Wie zijn deze derde partijen?
 • Een partij om de nieuwsbrief te verspreiden (Mailchimp).
 • Een partij om een evaluatie enquête te verspreiden (Google Drive).
 • Google i.v.m. mijn Gmail account.
 • De hostingprovider van de website.
 • Een aantal sociale media accounts waarbij er niet bewust tracking cookies worden geïnstalleerd.
 • Een partner waarmee samen een activiteit wordt georganiseerd.

Wandelen naar Werk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers dan diegene waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Cookies

Wandelen nar Werk maakt ook gebruik van cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Google Analytics en Mail Chimp zijn dusdanig ingesteld, zodat via beide applicaties geen extra gegevens worden verzameld.

Daarvoor heeft Wandelen naar Werk een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; gegevens delen uitgezet en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Verwerken persoonsgegevens van minderjarigen

Wandelen naar Werk verwerkt geen persoonsgegevens van mensen onder de 18 jaar.

Bewaartermijn

Wandelen naar Werk bewaard jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk dan het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. In het geval van financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Deelnemersgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard.

Onrechtmatig gebruik

De volgende passende en technische maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik:

 • alle personen die namens Wandelen naar Werk van jouw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wandelen naar Werk hanteert een gebruikersnaam en een wachtwoord op al haar systemen;
 • de website van Wandelen naar Werk is beveiligd via een ssl protocol;
 • zowel alle beheerders van de Facebook groep als de leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • er worden regelmatig back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen.
 • Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie of aanpassing van jouw gegevens en recht om vergeten te worden. Een verzoek daartoe kan je indienen door te mailen naar:

Nathalie Koumans

wandelennaarwerk@gmail.com

Klachten

Mocht je en klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kan je deze mailen naar:

Nathalie Koumans

wandelennaarwerk@gmail.com


Of je kan jouw klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via de website:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Ga daarvoor naar het tabblad melden.


Wijziging privacyverklaring

Wandelen naar Werk kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Opgesteld door:

Nathalie Koumans (Eigenaar Wandelen naar Werk)

Datum: 21-05-2017

De laatste wijziging is van: 03-06-2018